Türbanlı baldızıma döşedim mutluyum

MERHABA ADIM FATMA AZGIN Bİ DURUMDAYIM GİZLİCE SEX YAPMAYI KABUL EDERSEN ARARSIN BULUŞURUZ!
NUMARAM: 0035 351 57 32

Merhaba değerli okurları cumartesi gü nü de bizden doğ ru niş anlı sı
yla gö rü ş meye giderdi. Cumartesi gü nleri eş im akş ama kadar, bende ö
ğ leye kadar ç alı ş ı rı m. O hafta Cuma baldı zı m geldi evde ablası
yla sohbet falan ediyorlar, bende bilgisayar odası nda bilgisayarı n baş
ı nda hafta iç i aldı ğ ı m digital fotoğ raf makinesinin ö
zelliklerini inceliyorum. Bu ö zelliklerden biride gü venlik kamerası
gibi kullanı labilmesiymiş . Bu ilgimi ç ekmiş ti. Ertesi gü n ö ğ leye
kadar ç alı ş tı ğ ı m iç in bu ö zelliğ i test etmeye karar verdim.
Gerekli ayarları yaptı m, sabah bilgisayarı aç tı m fotoğ raf makinesini
koridordaki portmantonun ü zerine yerleş tirdim. İ nternete girdim,
gerekli ayarları yaptı m. Fotoğ raf makinesi bana her yarı m saatte bir
birer dakikalı k gö rü ntü maili
gö nderecekti. Bu testten kimsenin haberi yoktu. İ ş yerimde ç alı ş ı
rken bir mail geldi. Bizim evim koridoru, karş ı da yatak odası nı n
kapı sı solda oturma odası na giriş . Gayet net gö rü ntü , zamanı test
etmek iç in saatime baktı m ve ½ saat sonra bakalı m gene gelecek mi
diye beklemeye baş ladı m. ½ saat sonra gene bir mail geldi. Kı sa filmi
aç tı m gene aynı gö rü ntü , ok makine gü zel ç alı ş ı yor falan
derken birden baldı zı m ç ı rı lç ı plak oturma odası ndan ç ı kı p
bizim yatak odası na girdi. Ş ok olmuş tum, birden aklı mda bir sü rü
soru iş areti? Evde baş kası da var mı ydı ? Ç ı plak ne yapı yordu? Ö ğ
len ç ı kı p hemen yakı n olan eve gittim ama baldı zı m ö ğ leye kadar
ç ı kmı ş tı evde yoktu. Bu durumdan eş ime falan bahsetmeden bir
sonraki haftayı bekledim. Sonraki hafta sonu kamerayı yatak odamı zı tam
gö rebilecek bir yere gizledim mail kapasitesi max 1 dakikalı k film
alabildiğ inden ayarları her dakika 1 mail ş eklinde ayarladı m. İ ş
yerime gidene kadar zaten 10 tane gelmiş ti. Gü lay’ı n yatak odamı za
ilk giriş i saat 10:15 te falan oldu. Ü zerini ç ı kardı odada, ç
ekmeceden ablası nı n saten mini geceliğ ini aldı ve giydi. Altı na ç
amaş ı r giymedi. Sonra odadan ç ı ktı ve biraz sonra elinde bi salatalı
kla tekrar geldi. Yoksa tü rbanla gezen baldı zı m bakire değ imliydi.
Sikim kazı k gibi olmuş tu. Mailin biri bitmeden yenisi geliyor
kesintisiz izliyordum ne yaptı ğ ı nı . Yatağ a yattı bacakları nı aç ı p
salatalı ğ ı aş ağ ı yukarı sü rtmeye baş ladı , diğ er eliyle de gö ğ ü
slerini okş uyordu. Sonra yavaş ç a itti salatalı ğ ı . Santim santim
kayboldu salatalı k ekrandan. Sonra Gü lay bacakları nı birleş tirip
dizlerini gö ğ sü ne ç ekerek yatakta kı vranmaya baş ladı . Salatalı k
hala amı ndaydı . Nefes almadan izliyordum. Sonra orgazm oldu ve odadan ç
ı ktı . 10 dakika sonra bornozla tekrar geldi odaya. Yatağ ı dü zeltti,
geceliğ i yerine koydu, salatalı ğ ı aldı ve tekrar ç ı ktı odadan.
Bundan sonra baldı zı mı sikmek iç in delirmeye baş ladı m. Bakire değ
ildi. Bü yü k ihtimalle niş anlı sı na vermiş ti. Bu ş ekilde 3 hafta
daha izledim. En sonunda en azgı n olacağ ı nı tahmin ettiğ im bir anda
eve gitmeye karar verdim. Bir cumartesi gene hazı rlı kları mı yapı p
beklemeye baş ladı m. Tam yatağ a uzanı p salatalı ğ ı nı hazı rladı ğ ı
zaman ofisten ç ı kı p evin yolunu tuttum. 10 dakikalı k mesafeyi
gidene kadar o da kı vama gelirdi. Sessizce kapı yı aç tı m, sonra sesli
olarak kapattı m ve Gü lay ben geldim diye seslendim. Oturma odası na
bakı p “Hala kalkmadı n mı diyerek onun yattı ğ ı odaya yö neldim ve geç
erken aa burada mı ydı n diyerek bizim yatak odamı za girdim.
Toplanmaya fı rsatı olmamı ş tı ve yorganı n altı na girmiş ti. Eminim
orada ç ı rı l ç ı plak yatı yordu. Heyecandan o da bende ö lecektik.Bu
arada tanışmak isteyen ciddi bayanlar beni ekleyin ismim Ferit msn
[email protected] Kalk bakalı m tembel beraber kahvaltı yapalı m
diyerek hı zlı ca yorganı aç tı m. Salatalı k elindeydi ve bu sefer
gecelikte giymemiş ti. ü zerini ö rtmeye ç alı ş tı ama izin vermedim.
Buna ne gerek var canı m? Benden isteseydin ya” dedim.Ama sen ablamı n
kocası sı n” dedi. Bende ne fark eder ikinizi de mutlu ettikten sonra,
ikinizin de olurum dedim. Bu arada fermuarı mı aç ı p sikimi ç ı kardı m
ve baş ı nı sikime bastı rdı m. İ ş tahla yalamaya baş ladı . Sikimi
taş akları mı deli gibi yalı yordu. Bu arada bende soyunup yatağ a
girdim.Bu arada tanı ş mak isteyen ciddi bayanlar msn
[email protected] ekleyin beni.O kö rpe gü neş gö rmemiş beyaz vü
cudunu ö pü p yalamaya baş ladı m. Gö ğ ü sler taş gibiydi, sikimi
zorlukla ağ zı ndan alabildim ve dur birazda ben seni yalamak istiyorum”
dedim. Kendini sereserpe bı raktı yatağ a ve sadece” istediğ in gibi
yala dedi. Boynundan baş ladı m, taş gibi gö ğ ü sleri yuvarlak uç ları
sivri ve iyice koyulaş mı ş . Sonra yavaş ç a amı na indim. Dilimin ilk
dokunduğ u anı gö rmeliydiniz, yay gibi gerildi vü cudu, elleriyle
bacakları nı aç abildiğ i kadar aç tı . Yalamaya dilimi amı na sokmaya
baş ladı m. Kendinden geç ti resmen. Ohhh dedi. 10-15 dakika amı nı arka
deliğ ini yaladı m. Sonra dudakları na yumuldum. O hala bacakları nı
dizlerinin altı ndan kavramı ş kendine doğ ru ç ekmiş vaziyette
duruyordu. Amı gerilmiş , suları aka aka yarağ ı mı bekliyor. Sikimin
baş ı nı tam giriş e yasladı m. Yavaş ca yü klenmeye baş ladı m. Sı cacı
k karanlı kta yara yara ilerledi sikim ve sonunda kası kları mı z
birbirine yapı ş ı nca bacakları nı bı rakı p sı kı ca sarı ldı boynuma
ve deli gibi ö pmeye baş ladı dudakları mdan, bende hareketlenmeye
pompalamaya baş ladı m. Ç ı ğ lı klar atiyor, “iş te bu, hayal ettiğ im
kendimi tatmin ederken dü ş ü ndü ğ ü m tam olarak buydu” diye mı rı
ldanı yordu. Sonra onu yatakta domalttı m ben yere indim ayakta belinden
sı kı ca tuttum prezervatifimi takarak amı ndan tekrar geç irdim. Bu
sefer nazik ve yavaş değ ildim. Sert sert ve hoyratç a sikiyordum. Ben
arkadan vurdukç a yan taraftaki aynadan gö ğ ü slerinin oynaması nı
izliyordum. Bu beni daha da sert sikmem iç in tahrik ediyordu. Gulaysa
artı k inlemiyor ç ı ğ lı klar atı yordu resmen. Amı nı n iç inde sikim
kası lmaları hissetmeye baş ladı . Amı sikimi sı kı ş tı rı p sı kı ş tı
rı p bı rakı yordu. Bende dayanamadı m bu duruma ve boş almaya baş ladı
m. Normalden ç ok daha erken boş alı yordum ama bu am dayanı lacak gibi
değ ildi. Sonra ikimizde yı ğ ı ldı k yatağ a. Harikaydı n diye bir ö
pü cü k kondurdu dudağ ı ma. Anlat bakalı m ne zaman bozuldu kı zlı ğ ı n
dedim. Niş anlı sı na vermiş . Niş anlı sı bunu mutlu edemiyormuş . Hem
egoist hem de hemencecik bitiyor diye anlattı . Ama bundan sonra
sorunum yok dedi. Evlenirlerse daha rahat hareket edebileceğ iz..

porno

türbanlı baldızıma döşedim yarra.Bunda klara porno Resimleri.M NE MUTLU GÜZEL SX FOTOGRAFLARI.pornu irdime.sexi irdime.Ten prn resım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir